Reklamační podmínky

Dle ust. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

ČLÁNEK I
PREVENCE

 • Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.
 • Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu.
 • Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná, nevhodná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost.

ČLÁNEK II
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REKLAMACE

 • Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
 • Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodného konstrukčního řešení.
 • Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nevhodného zásahu.
 • Uplatní-li zákazník právo z vady prodaného zboží řádným způsobem, bude reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (pokud se prodávající nedohodne písemně se zákazníkem na delší době). O způsobu vyřízení reklamace rozhodně vedoucí prodejny nebo jiný kompetentní pracovník prodávajícího.
 • Zboží k reklamaci je nutné předložit kompletní, dále vyčištěné, suché a hygienicky nezávadné. Pokud bude k reklamaci předloženo zboží v hygienicky nepřijatelném stavu (špinavé, mokré, plesnivé atd.), vyhrazuje si prodávající právo nepřevzít zboží k reklamaci.

ČLÁNEK III
MÍSTO A ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 • Zákazník může uplatnit reklamaci v provozovně či v sídle prodávajícího. Zákazník uplatňuje reklamaci osobně či poštou. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník účtenkou nebo jiným vhodným způsobem. Současně s uplatněním reklamace je nutné předat prodávajícímu reklamované zboží. Bez předání reklamovaného zboží prodávajícímu nelze reklamační řízení zahájit.
 • Vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je předmětem reklamace a jaký způsobu řešení reklamace zákazník požaduje, kdy a jakým způsobem byla reklamace vyřízena, včetně zdůvodnění při zamítnutí reklamace.

ČLÁNEK IV
LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 • Právo z vady (reklamace) musí být uplatněno v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady a znehodnocení zboží nebo znemožnit objektivní posouzení skutečných příčin současného stavu zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace.
 • Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Záruční doba je obecná administrativní lhůta, která nemá žádnou přímou souvislost s obvyklou životností konkrétního výrobku.

ČLÁNEK V
ODSTRANITELNÉ VADY

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, o věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí
 3. Prodávající dále odpovídá kupujícímu za vady, které se vyskytnou ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.
 4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

ČLÁNEK VI
VADNÉ PLNĚNÍ NEPODSTATNÝM PORUŠENÍM SMLOUVY

 • V případě, že vadou prodané věci došlo k nepodstatnému porušení kupní smlouvy, může kupující požadovat odstranění vady nebo poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny. Není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 • Prodávající může dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu, dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba ale nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
 • Neodstraní-li prodávající vadu věci včas (nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodnou-li se strany na lhůtě delší) nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu však kupující nemůže změnit bez souhlasu prodávajícího.

ČLÁNEK VII
VADNÉ PLNĚNÍ PODSTATNÝM PORUŠENÍM SMLOUVY

 • Podstatným porušením smlouvy se rozumí takové porušení povinnosti, tj. prodej věci s tak závažnou vadou, o němž prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl nebo musel vědět, že kupující by kupní smlouvu neuzavřel, pokud by takové porušení (vadu) předvídal.
 • V případě, že vadou prodané věci došlo k podstatnému porušení kupní smlouvy, může kupující požadovat odstranění vady dodáním nové věci nebo dodání chybějícího, opravu, slevu, odstoupení.
 • Spolu s oznámením vady nebo bez zbytečného odkladu poté musí kupující sdělit, jaké právo si zvolil, volbu nemůže bez souhlasu prodávajícího měnit. Pokud prodávající vady v přiměřené lhůtě neodstraní nebo prohlásí, že je neodstraní, pak může kupující požadovat slevu nebo odstoupení.
 • Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

ČLÁNEK VIII
NÁROKY KUPUJÍCÍHO PŘI OPAKOVANÉM VÝSKYTU VAD A VĚTŠÍM POČTU VAD

 • V případě odstranitelné vady, pro kterou kupující nemůže věc řádně užívat jako věc bez vad z důvodu jejich opakovaného výskytu nebo v případě většího počtu vad, má kupující dle svého výběru možnost požadovat dodání nové věci (nebo jen výměnu vadné součásti věci) nebo právo od smlouvy odstoupit.
 • Opakovaná vada znamená výskyt stejné vady na věci již potřetí, a za výskyt většího počtu vad se považují čtyři různé.
Pro případ, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem (kupujícím) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
 
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: http://www.coi.cz/

Portál pro ADR: https://adr.coi.cz/

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .